personen

Binnert Heringa Sirtema van Grovestins

geboren: ca. 1673
overleden: 1721

opmerkingen

Persoonsgegevens: volgens De Haan Hettema overleed hij op 31 oktober, maar blijkens de resoluties van de Provinciale Rekenkamer van Friesland was hij voor de laatste maal op 5 december 1721 aanwezig ter vergadering.
Overig: was grietman van Ferwerderadeel 1709-1721.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 55.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 134 en II, 84.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 26-04-1713 - 19-04-1716
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 1719 - 1721
anderen met deze aanstelling...

Beƫindigd door overlijden.