personen

Tjalling Homme van Camstra

geboren: ca. 1665
overleden: 09-10-1727

opmerkingen

Overig: was grietman van Idaarderadeel 1695-1727.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 157.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 82 en II, 54.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 1695 -
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsjaar onzeker; tussen 1692 en 13 mei 1695.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 16-02-1704 - 21-08-1705
namens: Westergo, Menaldumadeel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 13-02-1725 - 27-01-1727
namens: Oostergo, Idaarderadeel
anderen met deze aanstelling...