personen

Johan Edzard van Douma

Ook bekend als Erasmus van Douma, Idzard van Douma.

geboren: -
overleden: 26-07-1676

opmerkingen

Overig: was grietman van Engwirden 1673-1676.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 339.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 94 en II, 62.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 01-05-1674 - 26-07-1676
namens: Zevenwolden, Aengwirden
anderen met deze aanstelling...

Beƫindigd door overlijden.