personen

mr. Jacobus van Bouricius

geboren: -
overleden: 29-12-1672

opmerkingen

Overig: was grietman van Engwirden 1657-1672.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 339.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 328. en II, 218.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografie├źn en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 325.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 04-06-1642 - 27-09-1644
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

'De algemeene rekenkamer in de Nederlanden' (zie institutionele toelichting) geeft onjuiste einddatum 22 mei 1654.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 04-05-1659 - 15-05-1662
namens: Zevenwolden, Aengwirden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 08-07-1670 - 26-05-1671
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...