personen

jonkheer Johan van Goslinga

geboren: -
overleden: 27-10-1688

opmerkingen

Overig: was grietman van Franekeradeel 1662-1688.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 196.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 132 en II, 82.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 14-07-1663 - 29-05-1664
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 24-05-1666 - 30-04-1671
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

De einddatum is gebaseerd op de benoeming in de Admiraliteit in Friesland, hoewel de eerstvolgende benoeming pas in 1673 plaatsvindt.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 12-03-1671 - 15-03-1672
namens: Friesland, Westergo
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-02-1674 - 08-02-1677
namens: Westergo, Franekeradeel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 20-04-1677 - 21-04-1683
namens: Friesland, Westergo
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-02-1683 - 27-10-1688
namens: Westergo, Franekeradeel
anderen met deze aanstelling...

Beƫindigd door overlijden.