personen

Georg Frederik baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg

geboren: 1733
overleden: 06-08-1783

opmerkingen

Overig: was grietman van Menaldumadeel 1766-1783.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 183.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 342 en II, 227.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 44 (1951) 206.

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 187.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 13-02-1755 - 12-02-1758
namens: Westergo
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1757 - 1758
namens: Friesland, Westergo
anderen met deze aanstelling...

Volgde de overleden Tjaerd van Aylva op, dus na 11 september 1757. Overlapt gedeeltelijk met de zitting in de Provinciale Rekenkamer van Friesland; mogelijk verliet hij dat college vóór het aantreden van zijn opvolger (op wiens aanvangsdatum de einddatum is gebaseerd).

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 13-02-1758 - 11-02-1761
namens: Westergo, Menaldumadeel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 21-09-1762 - 26-04-1764
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 17-02-1764 - 11-02-1770
namens: Westergo, Menaldumadeel
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1770 - 1773
namens: Friesland, Westergo
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-02-1776 - 11-02-1779
namens: Westergo, Menaldumadeel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 13-04-1781 - 30-04-1782
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1782 - 1783
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Mogelijk extraordinaris gedeputeerde.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1783 - 06-08-1783
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...