personen

Arent van Haersma

geboren: 1700
overleden: 03-05-1723

opmerkingen

Overig: mogelijk was hij ook nog gecommitteerde in de Generaliteits-Rekenkamer 1719-1722, in plaats van zijn naam- en tijdgenoot (1695-1740, elders in deze database).
Was grietman van Smallingerland 1715-1723.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 143.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 212 en II, 144.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-03-1717 - 10-02-1719
namens: Oostergo, Smallingerland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 14-04-1722 - 03-05-1723
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...

Kwartier onzeker. Beƫindigd door overlijden.