personen

mr. Albert ten Broecke Hoekstra

geboren: 1765 te Holwerd
overleden: 27-08-1828 te Amsterdam

opmerkingen

Overig: was grietman van Westdongeradeel 1794-1795.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 75.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VI, 786.

Smits, E., De Friesche admiraliteit boven water (2 dln., Dokkum 1996) I, 26.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 28-04-1788 - 1794
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Aanvankelijk voor Oostergo, maar in 1794 (mogelijk eerder) voor Zevenwolden. Eindjaar onzeker; mogelijk 1795.

functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Friesland (1814-1861)
van: 16-07-1816 - 1818
namens: Westdongeradeel, landelijke stand
anderen met deze aanstelling...

Benoemd 29-8-1814. Einddatum: mogelijk 1817.