personen

dr. Albrecht Nicolaas baron van Beyeren Schagen

heer van Goudriaan en Lokhorst.

geboren: 1667
overleden: 23-04-1727

lid Vroedschap van Enkhuizen (1702 - 1714). lid Ridderschap van Holland (1714 - 1727).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Genealogische en Heraldische Bladen geeft afwijkend geboortejaar 1663. Siegenbeek van Heukelom en Raad van State 450 jaar geven afwijkend jaar van overlijden 1728.

bronnen voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 226.

Genealogische en heraldische bladen (1906-1915) 3 (1908) 9.

Namen van de wel ed. gr. achtbare heeren, regeerders der stad Enchuysen, mitsgaders bewindhebberen van de Oost- en West-Indische Compagnien etc. (Enkhuizen z.d.)

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 156.

Siegenbeek van Heukelom-Lamme, C.A., Album scholasticum academiae Lugduno-Batavae MDLXXV-MCMXL (Leiden 1941) 134.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 02-07-1703 - 02-05-1706
namens: Holland, Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 03-05-1706 - 15-06-1708
namens: Holland, Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging wegens benoeming in de Grafelijkheidsrekenkamer.

functie: rekenmeester
instelling: Grafelijkheidsrekenkamer (1588-1728)
van: 17-03-1708 - 23-04-1727
anderen met deze aanstelling...

Beƫindigd door overlijden.