personen

Binnert Heringa Sirtema van Grovestins

geboren: 1641
overleden: 24-11-1696

opmerkingen

Persoonsgegevens: Baerdt geeft afwijkende overlijdensdatum 24 oktober in plaats van 24 november.
Overig: was blijkens Vries ook gedeputeerde ter Staten-Generaal van 1680-1683 en 1689-1692. In beide gevallen lijkt echter sprake van verwarring met zijn zitting in Gedeputeerde Staten in dezelfde perioden.
Was grietman van Ferwerderadeel 1679-1696.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 52.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 134 en II, 83.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografieën en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 312.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 22-04-1666 - 13-03-1667
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...

De overlap met de zitting in de Raad van State is vooralsnog niet verklaarbaar.

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 27-04-1666 - 30-06-1667
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

De overlap met de zitting in de Admiraliteit in Friesland is vooralsnog niet verklaarbaar.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1672 -
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Alleen bekend uit O. Vries e.a., De heeren van den raede. Biografieën en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 312. Mogelijk extraordinaris gedeputeerde.

functie: raadsheer
instelling: Hof van Friesland (1499-1811)
van: 27-02-1672 - 20-02-1679
namens: Westergo
anderen met deze aanstelling...

Ontslag op eigen verzoek.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 07-02-1680 - 12-02-1683
namens: Oostergo, Ferwerderadeel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 10-06-1686 - 28-04-1689
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-02-1689 - 1692
namens: Oostergo, Ferwerderadeel
anderen met deze aanstelling...