personen

Frederik van Vierssen

geboren: 1678
overleden: 10-08-1715

lid Vroedschap van Workum (1713 - 1715).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bakker, G., ‘Leden fan de Warkumer froedskip tusken 1632 en 1795’, in: idem ed., De sted Warkum (Bolsward 1967) 32-41. 38.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 333 en II, 220.

Wapenheraut, De ('s-Gravenhage 1897-1920) 11 (1907) 403.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 01-05-1715 - 10-08-1715
namens: Steden
anderen met deze aanstelling...

Aanvang: ingangsdatum. Beëindigd door overlijden.