personen

Duco Gerrolt Martena van Burmania

heer van Camminghaburg.

geboren: 1687
overleden: 04-09-1746

opmerkingen

Persoonsgegevens: Baerdt geeft afwijkende overlijdensdatum 4 maart 1747 in plaats van 4 september 1746.
Overig: was grietman van Wymbritseradeel 1716-1746.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 302.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 64 en II, 45.

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 159.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 03-05-1710 - 30-04-1712
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...

Behoudt zitting na 30 april 1712, maar namens een ander kwartier.

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 01-05-1712 - 30-04-1713
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Aanvang: ingangsdatum.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 28-04-1713 - 30-04-1716
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

In de lijst van Schutte (zie institutionele toelichting) als 'Duco Gerard Juckema van Burmania', maar omdat een persoon met die naam in deze periode niet bekend is, zal het hier gaan om Duco Gerrolt Martena van Burmania.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 16-04-1722 - 12-04-1725
namens: Friesland, Westergo
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 07-05-1725 - 30-04-1727
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 01-05-1727 - 30-04-1728
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 08-06-1728 - 1729
namens: Westergo, Wymbritseradeel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 1730 - 11-02-1734
namens: Westergo, Wymbritseradeel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 30-04-1737 - 02-05-1740
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 02-05-1740 - 03-05-1743
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 18-02-1744 - 13-02-1746
namens: Westergo, Wymbritseradeel
anderen met deze aanstelling...