personen

Georg Wilco baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg

heer van Vischhausen en Wiarden.

geboren: 1637
overleden: 15-11-1674

opmerkingen

Overig: Nederland's Adelsboek vermeldt bij hem ten onrechte een benoeming tot raad ordinaris in het Hof van Friesland 1671.
Was grietman van Oostdongeradeel 1653-1674.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 83.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 341 en II, 227.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 44 (1951) 205.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 01-06-1668 - 21-04-1670
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 11-02-1671 - 18-10-1672
namens: Oostergo, Oostdongeradeel
anderen met deze aanstelling...