personen

Aernout van Vierssen

geboren: 1636
overleden: -

opmerkingen

Overig: was grietman van Haskerland 1669-1681.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 357.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 330 en II, 219.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografie├źn en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 288.

Wapenheraut, De ('s-Gravenhage 1897-1920) 11 (1907) 398.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 31-12-1669 - 28-04-1671
namens: Zevenwolden, Haskerland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 30-04-1677 - 07-06-1680
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 06-05-1680 - 30-04-1681
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Het eindjaar is mogelijk 1683. Het eindjaar als grietman van Haskerland doet echter vermoeden dat hij in dat jaar overleden is en dus werd opgevolgd door Matthias van Vierssen.