personen

mr. Daniël Bonifacius van der Haer

Ook bekend als Van der Haer van Campensnieuwland.

geboren: 07-03-1756 te Koudum
overleden: 04-09-1823 te Koudum

lid Vroedschap van Workum (1785 - 1795).

opmerkingen

Overig: was volgens De Haan Hettema ook nog gedeputeerde ter Staten-Generaal tot 1795, maar dat zal een extraordinaris deputatie hebben betroffen, omdat hij in 1794-1795 gecommitteerde in de Admiraliteit te Amsterdam was.

bronnen voor de persoonsgegevens

Bakker, G., ‘Leden fan de Warkumer froedskip tusken 1632 en 1795’, in: idem ed., De sted Warkum (Bolsward 1967) 32-41. 41.

Gabriëls, A.J.C.M., `"De Edel Mogende Heeren Gecommitteerde Raaden van de Staaten van Holland en Westvriesland", 1747-1795. Aspecten van een buitencommissie op gewestelijk niveau', Tijdschrift voor Geschiedenis 94 (1981) [Bijlage] 457 en 504.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 139 en II, 87.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VIII, 660.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 13-05-1788 - 12-05-1793
namens: Steden, Workum
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 08-05-1794 - 01-1795
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Friesland (1814-1861)
van: 1814 - 1824
namens: Hemelumer, Oldephert en Noordwolde, landelijke stand
anderen met deze aanstelling...

Benoemd 2-10-1814.

functie: lid
instelling: Vergadering van Notabelen (1814)
van: 28-03-1814 - 29-03-1814
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...