personen

mr. Bartholt Lycklama à Nijeholt

geboren: ca. 1672
overleden: 18-03-1731

opmerkingen

Overig: was grietman van Oost-Stellingwerf 1698-1731.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 397.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 252 en II, 171.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 30-04-1698 - 11-05-1701
namens: Zevenwolden, Ooststellingwerf
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 1710 - 1713
anderen met deze aanstelling...

De aanvangsdatum ligt tussen 26 februari en 15 mei 1710. De einddatum ligt mogelijk aan het einde van 1712.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 17-05-1713 - 11-05-1716
namens: Zevenwolden, Ooststellingwerf
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 01-05-1716 -
namens: Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...

Aanvang: ingangsdatum.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 16-04-1722 - 12-04-1725
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 01-05-1728 - 18-03-1731
namens: Zevenwolden, Ooststellingwerf
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.