personen

Duco van Martena

Ook bekend als Doecke van Martena.

geboren: ca. 1530
overleden: 11-11-1605

opmerkingen

Overig: was grietman van Barradeel vanaf 1578.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 209.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 268 en II, 183.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IX, 652.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 13-10-1577 - 28-08-1579
namens: Oostergo, Leeuwarderadeel
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 10-12-1588 - 19-05-1591
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: eerste presentie. Hoewel hij eind mei opgevolgd lijkt te worden door Cammingha, komt hij in de Resolutiƫn der Staten-Generaal 1590-1592, 297 (zie institutionele toelichting) na die datum nog voor als voorzitter. Mogelijk was hij op dat moment extraordinaris gedeputeerde.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 1596 - 16-02-1599
namens: Oostergo, Leeuwarderadeel
anderen met deze aanstelling...