personen

mr. Martinus van Scheltinga

geboren: 21-05-1744 te Kollum
overleden: 18-04-1820 te Goor

opmerkingen

Overig: was grietman van Kollumerland 1775-1795.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 103.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 322 en II, 216.

Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 27 (1941) 313.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografieën en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 366.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 21-11-1771 - 1773
namens: Friesland, Westergo
anderen met deze aanstelling...
functie: raadsheer
instelling: Hof van Friesland (1499-1811)
van: 07-12-1773 - 1775
namens: Steden
anderen met deze aanstelling...

Ontslag op eigen verzoek.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 19-03-1776 - 30-04-1779
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Deze functie werd mogelijk niet door hem bekleed, maar door een naam- en tijdgenoot (elders in deze database, twee personen).

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 04-05-1779 - 30-04-1782
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Onzeker bij deze persoon; de functie werd mogelijk bekleed door een naam- en tijdgenoot (leefjaren onbekend, elders in deze database).

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-02-1785 - 11-02-1788
namens: Oostergo, Kollumerland
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1788 - 30-04-1791
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 02-05-1791 - 30-04-1794
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 01-05-1794 - 01-03-1795
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Friesland (1814-1861)
van: 19-09-1814 - 18-04-1820
namens: Kollumerland en Nieuw Kruisland, landelijke stand
anderen met deze aanstelling...

Van Scheltinga's gekozen opvolger F.J.J. van Scheltinga (broer) werd lid van de Tweede Kamer en nam geen zitting, de plaats was van 1820 tot 1822 vacant.