personen

Taecke van Aylva

geboren: -
overleden: 28-07-1615

opmerkingen

Overig: was grietman van Ferwerderadeel 1592-1614.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 49.

Genealogysk jierboek (1995) 157.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 9 en II, 10.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 106 (1989) 60.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 1586 - 1588
namens: Oostergo, Ferwerderadeel
anderen met deze aanstelling...