personen

dr. Arnoldus de Vries

geboren: 1702
overleden: 1745

lid Vroedschap van Enkhuizen (1734 - 1745).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 227.

Namen van de wel ed. gr. achtbare heeren, regeerders der stad Enchuysen, mitsgaders bewindhebberen van de Oost- en West-Indische Compagnien etc. (Enkhuizen z.d.)

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 02-05-1735 - 30-04-1736
namens: Holland, Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Noorderkwartier (1590-1752)
van: 05-1740 - 05-1744
namens: Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum uit lijst in Rijksarchief in Noord-Holland (zie institutionele toelichting).