personen

Adam Ernst van Haren

geboren: 1683
overleden: 12-05-1717

opmerkingen

Overig: was grietman van 't Bildt 1698-1717.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 320.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 146 en II, 91.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 17-04-1708 - 19-02-1710
namens: Westergo, Het Bildt
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1711 - 1711
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Mogelijk extraordinaris gedeputeerde.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1713 - 1716
namens: Friesland, Westergo
anderen met deze aanstelling...

Mogelijk extraordinaris gedeputeerde.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 27-04-1716 - 12-05-1717
namens: Friesland, Westergo
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.