personen

Arent Eerckes van Haersma

geboren: -
overleden: -

opmerkingen

Overig: was grietman van Smallingerland 1625-1637.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 142.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 211 en II, 143.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 1638 -
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsjaar onzeker; tussen 1637-1640.