personen

Ernst Harinxma van Donia

Ook bekend als Ernst van Doenija.

geboren: -
overleden: 14-10-1634

opmerkingen

Overig: was grietman van Leeuwarderadeel 1616-1634.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 29.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 160 en II, 101.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografie├źn en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 279.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 23-06-1622 - 23-05-1623
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...