personen

Daniel de Blocq Lycklama à Nijeholt

geboren: 1702
overleden: 09-10-1781

opmerkingen

Overig: was grietman van Oost-Stellingwerf 1731-1773 en van Opsterland 1773-1781.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 388 en 397.

Gabriëls, A.J.C.M., `"De Edel Mogende Heeren Gecommitteerde Raaden van de Staaten van Holland en Westvriesland", 1747-1795. Aspecten van een buitencommissie op gewestelijk niveau', Tijdschrift voor Geschiedenis 94 (1981) [Bijlage] 506.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 252 en II, 171.

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 170.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 29-05-1736 - 06-06-1737
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 30-04-1737 - 30-04-1739
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 02-1740 - 20-02-1743
namens: Westergo
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 15-05-1743 - 22-05-1746
namens: Zevenwolden, Ooststellingwerf
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 24-05-1746 - 14-02-1749
namens: Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1768 - 1769
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...

Vijfde ordinaris gedeputeerde.