personen

Augustinus Lycklama à Nijeholt

geboren: 1742
overleden: 30-10-1789

opmerkingen

Overig: was grietman van Utingeradeel 1762-1789.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 334.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 251en II, 172.

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 189.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 06-05-1766 - 30-04-1767
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 14-05-1770 - 10-05-1776
namens: Zevenwolden, Utingeradeel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 11-05-1776 - 11-02-1779
namens: Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 03-11-1783 - 30-04-1784
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 03-05-1784 - 30-10-1789
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.