personen

mr. Pieter Edzard van Harinxma thoe Slooten

geboren: 1758
overleden: 14-10-1793

opmerkingen

Overig: was grietman van Westdongeradeel 1789-1793.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 75.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 152 en II, 94.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 23-05-1785 - 11-02-1788
namens: Westergo
anderen met deze aanstelling...