personen

Hector Epeusz. van Glinstra

geboren: 1647
overleden: 19-08-1705

opmerkingen

Persoonsgegevens: De Haan Hettema noemt een gelijknamige neef. Hoewel deze, op grond van de mededeling 'kolonel te paard' een militaire carrière lijkt te hebben gevolgd, kan niet worden uitgesloten dat hij, en niet Hector Epeusz., de functie van gecommitteerde in de Provinciale Rekenkamer van Friesland in 1668 heeft bekleed.
Overig: was grietman van Tietjerksteradeel 1686-1697.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 134.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 257 en II, 174.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 78 (1961) 452.

Smits, E., De Friesche admiraliteit boven water (2 dln., Dokkum 1996) I, 16.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 1668 -
anderen met deze aanstelling...

Onzeker bij deze persoon. De ondertekening in het eedboek (zie institutionele toelichting) geeft alleen 'H. van Glinstra'. Tegen pleit dat de handtekeningen in het eedboek van de gecommitteerde in de rekenkamer lijkt af te wijken van die van de leden van Gedeputeerde Staten in later jaren, en dat Hector Epeusz. in 1668 eveneens in de Generaliteits-Rekenkamer is benoemd.

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 18-07-1668 - 13-07-1671
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1675 - 30-04-1677
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...
functie: secretaris
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 11-04-1679 - 19-05-1686
anderen met deze aanstelling...

Onzeker bij deze persoon; zie 'opmerkingen'.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1688 - 30-04-1689
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...

Vijfde ordinaris gedeputeerde. De overlap tussen de zitting in de Staten-Generaal en Gedeputeerde Staten van Friesland is vooralsnog onverklaarbaar. De lijsten van beide colleges door Engels (zie institutionele toelichtingen) lijken er echter geen twijfel over te laten bestaan dat het hier om dezelfde persoon gaat.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 20-07-1688 - 11-02-1689
namens: Oostergo, Tietjerksteradeel
anderen met deze aanstelling...

De overlap tussen de zitting in de Staten-Generaal en Gedeputeerde Staten van Friesland is vooralsnog onverklaarbaar. De lijsten van beide colleges door Engels (zie institutionele toelichtingen) lijken er echter geen twijfel over te laten bestaan dat het hier om dezelfde persoon gaat.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 29-04-1689 - 20-04-1692
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 1692 - 08-02-1695
namens: Oostergo, Tietjerksteradeel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 19-02-1701 - 15-02-1704
namens: Oostergo, Tietjerksteradeel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 25-03-1704 - 19-08-1705
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...

Kwartier onzeker. Beëindigd door overlijden.