personen

Gellius Wybrandus van Jongestal

geboren: 1653
overleden: 23-03-1688

opmerkingen

Overig: was grietman van Hemelumer Oldeferd 1673-1688.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 310.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 148 en II, 92.

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 146.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografieën en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 288.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 19-07-1675 - 27-05-1676
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 28-04-1676 - 21-06-1680
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 07-02-1680 - 11-02-1683
namens: Westergo, Hemelumer Oldeferd
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1683 - 23-03-1688
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...

Onzeker bij deze persoon; de lijst van Engels (zie institutionele toelichting) geeft alleen voornaam 'Wibrand'. Een persoon met deze naam komt echter in de genealogie in M. de Haan Hettema en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel 1 (Leeuwarden 1846) 148 niet voor. Zat waarschijnlijk twee termijnen aaneen, omdat pas in 1688 weer een aanstelling voor Oostergo bekend is. Beëindiging waarschijnlijk door overlijden.