personen

mr. Marcus Lycklama à Nijeholt

geboren: 1570
overleden: 09-08-1625

opmerkingen

Buitenlandse Adelstitel: ridder in de orde van St. Marcus, Venetië.
Overig: was grietman van Oost-Stellingwerf 1610-1623 en van West-Stellingwerf 1623-1625.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 393 en 403.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 250 en II, 170.

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 128.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografieën en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 261.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 1600 - 05-03-1601
namens: Zevenwolden, Ooststellingwerf
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1601 - 30-04-1604
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1613 - 30-04-1616
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 17-05-1616 - 30-05-1619
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1619 - 30-04-1622
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 01-06-1622 - 03-07-1624
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...