personen

Ernst van Aylva

geboren: 1548
overleden: 28-11-1627

opmerkingen

Overig: Nederland's Adelsboek vermeldt ten onrechte benoemingen in Gedeputeerde Staten van Friesland in 1584 en 1598.
Was grietman van Westdongeradeel 1578-1586 en Oostdongeradeel 1586-1627.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 67.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 9 en II, 10.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 38 (1940) 87.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 106 (1989) 47.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VII, 55.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 1589 - 1593
namens: Oostergo, Oostdongeradeel
anderen met deze aanstelling...

De Nederlandsche Leeuw 106 (1989) 47 geeft kwartier Westergo.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 18-03-1611 - 28-01-1614
namens: Oostergo, Oostdongeradeel
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 01-05-1613 - 30-04-1616
namens: Friesland, Westergo
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 23-03-1616 - 29-05-1627
namens: Oostergo, Oostdongeradeel
anderen met deze aanstelling...