personen

jonkheer Hans Willem van Camstra

geboren: 1687
overleden: 1761

opmerkingen

Overig: was grietman van Idaarderadeel 1742-1761.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 158.

Gabriƫls, A.J.C.M., `"De Edel Mogende Heeren Gecommitteerde Raaden van de Staaten van Holland en Westvriesland", 1747-1795. Aspecten van een buitencommissie op gewestelijk niveau', Tijdschrift voor Geschiedenis 94 (1981) [Bijlage] 503.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 82 en II, 53.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-02-1743 - 13-02-1746
namens: Oostergo, Idaarderadeel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 13-02-1758 - 11-02-1761
namens: Oostergo, Idaarderadeel
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging mogelijk eerder door overlijden.