personen

mr. Cornelis van Scheltinga

geboren: 1743
overleden: 1812

opmerkingen

Overig: was grietman van Idaarderadeel 1763-1795.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 158.

Gabriƫls, A.J.C.M., `"De Edel Mogende Heeren Gecommitteerde Raaden van de Staaten van Holland en Westvriesland", 1747-1795. Aspecten van een buitencommissie op gewestelijk niveau', Tijdschrift voor Geschiedenis 94 (1981) [Bijlage] 509.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 321 en II, 216.

Nederland's Patriciaat. Genealogieƫn van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 27 (1941) 295.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 29-04-1761 - 03-05-1764
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 14-05-1764 - 30-04-1767
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 12-02-1770 - 11-02-1773
namens: Oostergo
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 07-05-1773 - 11-02-1776
namens: Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-02-1776 - 11-02-1779
namens: Oostergo, Idaarderadeel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 12-02-1782 - 11-02-1788
namens: Oostergo
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 12-02-1788 - 11-02-1791
namens: Westergo
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-02-1791 - 11-02-1794
namens: Oostergo, Idaarderadeel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Departementaal Bestuur van Friesland (1802-1805)
van: 04-06-1802 - 01-08-1805
anderen met deze aanstelling...