personen

Hobbe van Waltijngha

geboren: ca. 1550
overleden: 11-01-1614

opmerkingen

Overig: was grietman van Franekeradeel 1586-1614.

bron voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 193.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 29-04-1584 -
namens: Westergo
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Friesland.

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 13-07-1588 -
namens: Westergo
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Friesland.