personen

mr. Daniel de Blocq van Scheltinga

geboren: 1621
overleden: 27-01-1703

opmerkingen

Overig: was volgens Raad van State 450 jaar ook gecommitteerde in de Generaliteits-Rekenkamer, maar dat is blijkens de resoluties van dat college onjuist. Hetzelfde werk, alsmede Baerdt noemt hem als gedeputeerde ter Staten-Generaal in 1650. Het betrof hier een afvaardiging naar de zogenaamde Grote Vergaderering; de functie is derhalve hieronder niet opgenomen als ordinaris deputatie.
Was grietman van Schoterland 1647-1692.
Ontvanger-Generaal Friesland 1644.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 365.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 320 en II, 315.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 44 (1951) 76.

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 140.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 16-06-1653 - 24-05-1655
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 11-05-1655 - 23-04-1658
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 04-05-1659 - 25-04-1662
namens: Zevenwolden, Schoterland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 1663 -
anderen met deze aanstelling...

Nederland's Adelsboek 44 (1951) 76 geeft aanvangsjaar 1664; op grond van de ondertekening in het eedboek (Tresoar, archief Staten van Friesland 1580-1795, inv. nr. 2611, f. 22) lijkt 1663 waarschijnlijker.

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 18-06-1668 - 30-04-1670
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...

Behoudt zitting na 30 april 1670, maar namens een ander kwartier.

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 01-05-1670 - 07-05-1674
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Aanvang: ingangsdatum. Neemt afscheid op 7 mei; de opvolger komt pas in december.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 01-05-1674 - 30-04-1677
namens: Zevenwolden, Schoterland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 01-05-1689 - 29-04-1692
namens: Zevenwolden, Schoterland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 19-03-1698 - 22-04-1701
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...