personen

Ernst van Haren

geboren: 1623
overleden: 15-08-1701

opmerkingen

Overig: was grietman van West-Stellingwerf 1673-1688.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 404.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 146 en II, 91.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 08-06-1680 - 17-05-1683
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 14-05-1686 - 30-04-1689
namens: Zevenwolden, Weststellingwerf
anderen met deze aanstelling...