personen

Dirck Hobbesz. van Baerdt

geboren: 1619
overleden: 1673

opmerkingen

Overig: was grietman van West-Stellingwerf en van Oost-Stellingwerf, beide in 1639.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 395.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) II, 61.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) X, 29.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 01-05-1641 - 03-05-1644
namens: Zevenwolden, Ooststellingwerf
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 01-05-1656 - 1658
namens: Zevenwolden, Ooststellingwerf
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 15-07-1665 - 17-05-1666
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 29-04-1671 - 25-10-1672
namens: Zevenwolden, Ooststellingwerf
anderen met deze aanstelling...