personen

Duco van Haren

geboren: 1747
overleden: 1801

opmerkingen

Overig: was grietman van 't Bildt 1788-1795.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 323.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 147 en II, 92.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 27-05-1768 - 25-04-1770
namens: Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...

Onzeker bij deze persoon; alleen voorletter en geslachtsnaam bekend.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 01-05-1770 - 1773
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...