personen

Hessel Vegelin van Claerbergen

geboren: 1655
overleden: 28-11-1715

opmerkingen

Overig: was grietman van Utingeradeel 1683-1689 en van Haskerland 1689-1707.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 332 en 358.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 392 en II,

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografie├źn en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 345.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 17-02-1683 - 02-05-1683
namens: Zevenwolden, Utingeradeel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 01-05-1683 - 30-04-1686
namens: Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...

Aanvang: ingangsdatum.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 10-04-1693 - 14-04-1697
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 24-06-1697 - 26-06-1698
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 30-04-1698 - 11-05-1701
namens: Zevenwolden, Haskerland
anderen met deze aanstelling...