personen

Hans Willem van Aylva

geboren: 1722
overleden: 09-06-1751

opmerkingen

Buitenlandse adelstitel: baron H.R.R.
Overig: Raad van State 450 jaar en De Nederlandsche Leeuw vermelden nog het lidmaatschap van Gedeputeerde Staten van Friesland, maar dit betreft zijn gelijknamige vader (elders in deze database).
Was grietman van Baarderadeel 1747-1751.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 238.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 12 en II, 11.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 106 (1989) 53.

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 175.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 01-05-1749 - 09-06-1751
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Beƫindigd door overlijden.