personen

Pieter Edzart van Harinxma thoe Slooten

Ook bekend als Pytter Edzard Mockema van Harinxma thoe Sloten.

geboren: 1682
overleden: 11-02-1708

opmerkingen

Overig: Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 158 meent dat hij in 1707 gecommitteerde in dat college was. Een commissie van de Staten-Generaal is echter niet aangetroffen; de twee Friese zetels waren bovendien op dat moment door anderen bezet en Harinxma was reeds gedeputeerde ter Staten-Generaal.
Was grietman van Baarderadeel 1701-1708.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 236.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 152 en II, 94.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-01-1703 - 08-02-1704
namens: Westergo, Baarderadeel
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 07-1707 - 11-02-1708
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Mogelijk extraordinaris gedeputeerde. Beƫindigd door overlijden.