personen

Feycke van Herbranda

geboren: -
overleden: -

opmerkingen

Overig: was grietman van Achtkarspelen 1593-1618.

bron voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 108.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 16-04-1614 - 01-05-1616
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...