personen

Livius van Scheltinga

geboren: 1632
overleden: 16-06-1670

opmerkingen

Persoonsgegevens: De Haan Hettema geeft leeftijd bij overlijden 36 jaar, dus geboortejaar 1633 of 1634.
Overig: was grietman van Achtkarspelen 1653-1665.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 109.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 320 en II, 215.

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 142.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografie├źn en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 317.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 22-05-1654 - 27-07-1655
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 30-05-1658 - 02-06-1661
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 14-06-1661 - 17-06-1668
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...