personen

jonkheer Edzert van Burmania

geboren: 1594
overleden: 1632

opmerkingen

Overig: was grietman van 't Bildt vanaf 1620 ( volgens Vries) of 1622 (volgens De Haan Hettema).

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 316.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 59 en II, 42.

Smits, E., De Friesche admiraliteit boven water (2 dln., Dokkum 1996) I, 10.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografie├źn en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 291.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 1630 - 19-03-1631
namens: Friesland, Westergo
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsjaar uit E. Smits, De Friesche admiraliteit boven water 1 (Dokkum 1996) 10, onzeker.