personen

Regnerus Lycklama à Nijeholt

geboren: ca. 1723
overleden: 19-03-1757

opmerkingen

Persoonsgegevens: De Haan Hettema geeft overlijden 19 of 20 maart 1756, Baerdt 1757. Het laatstgenoemde jaar moet juist zijn, gezien de sessiename van Lycklama in Gedeputeerde Staten van Friesland op 15 mei 1756.
Overig: was grietman van Lemsterland 1741-1752 en van Utingeradeel 1752-1757.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 333 en 374.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 252 en II, 171.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 26-04-1741 - 15-05-1743
namens: Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 07-05-1749 - 20-05-1751
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 02-11-1751 - 18-05-1752
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 15-05-1756 - 19-03-1757
namens: Zevenwolden, Utingeradeel
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.