personen

Imilius Josinus de Schepper

geboren: 1736
overleden: 10-08-1790

opmerkingen

Overig: was grietman van Ferwerderadeel 1770-1790.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 58.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 335 en II, 225.

Smits, E., De Friesche admiraliteit boven water (2 dln., Dokkum 1996) I, 24.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-02-1770 - 11-02-1773
namens: Oostergo, Ferwerderadeel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 30-03-1779 - 30-04-1788
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...