personen

jonkheer Bocco van Burmania

geboren: ca. 1580
overleden: ca. 1628

opmerkingen

Persoonsgegevens: mogelijk overleden in 1629.
Overig: was grietman van Hennaarderadeel 1600-1629.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 245.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 59 en II, 43.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VII, 232.

Smits, E., De Friesche admiraliteit boven water (2 dln., Dokkum 1996) I, 9.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 29-01-1614 - 22-02-1616
namens: Westergo, Hennaarderadeel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 28-04-1621 - 30-04-1627
namens: Friesland, Westergo
anderen met deze aanstelling...

Eindjaar onzeker.