personen

Feycke Tatmans

Ook bekend als Feycke Tetmans.

geboren: 1538
overleden: 02-04-1601

opmerkingen

Overig: was grietman van Utingeradeel vanaf 1578.

bron voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 329.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 28-07-1582 -
namens: Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Friesland. Opnieuw benoemd 29 april 1584, 13 juli 1588, 16 mei 1589 en 28 mei 1595, waarbij niet duidelijk is of hij aaneensluitende zitting had.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 15-08-1597 - 30-04-1598
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...