personen

jonkheer Sjuck Gerrolt Juckema van Burmania Rengers

heer van Farnsum en Ten Post.

geboren: 1713
overleden: 30-03-1784

opmerkingen

Overig: was grietman van Franekeradeel 1732-1747 en van Wymbritseradeel 1747-1773.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 199 en 302.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 293 en II, 199.

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 177.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 18-03-1735 - 13-05-1737
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 14-05-1737 - 01-05-1740
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-02-1740 - 10-01-1743
namens: Westergo, Franekeradeel
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1746 - 1752
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Mogelijk extraordinaris gedeputeerde.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1752 - 1755
namens: Friesland, Westergo
anderen met deze aanstelling...

De overlap met het lidmaatschap van Gedeputeerde Staten van Friesland is vooralsnog onverklaarbaar.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 1753 - 1754
namens: Zevenwolden, Wymbritseradeel
anderen met deze aanstelling...

De overlap met de functie van gedeputeerde ter Staten-Generaal is vooralsnog onverklaarbaar.

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 07-05-1755 - 30-04-1758
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 26-04-1758 - 09-04-1761
namens: Friesland, Westergo
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1761 - 30-04-1763
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 02-05-1763 - 30-04-1766
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1766 - 30-04-1767
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...

Vijfde ordinaris gedeputeerde.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1770 -
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Alleen bekend uit Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 177. Mogelijk extraordinaris gedeputeerde.