personen

mr. Isaäck de Schepper

geboren: -
overleden: 09-05-1688

opmerkingen

Overig: was grietman van Achtkarspelen 1677-1688.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 111.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 335 en II, 224.

functies in bovenlokale instellingen

functie: secretaris
instelling: Staten van Friesland
van: 21-12-1666 - 22-02-1678
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 05-07-1680 - 28-04-1683
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 04-05-1683 - 12-05-1686
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 19-02-1686 - 09-05-1688
namens: Oostergo, Achtkarspelen
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.