personen

Sabinus van Wissema

Ook bekend als Sape van Wissema.

geboren: -
overleden: 27-10-1678

opmerkingen

Overig: was grietman van Idaarderadeel 1673-1678.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 156.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 412 en II, 286.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografie├źn en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 309.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 19-10-1672 - 11-02-1674
namens: Oostergo, Idaarderadeel
anderen met deze aanstelling...